Zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU „DĘBNICKA PALMA WIELKANOCNA”

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ul. k. Antoniego Kani 55

Cele:
– Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

– Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

– Poszerzanie wiedzy na temat tradycyjnych technik wyrobu, materiałów, znaczenia palm wielkanocnych w kulturze ludowej,

– Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac twórcom lokalnym i amatorom rękodzieła,

– Integracja społeczności lokalnej;

– Promocja dorobku kulturowego wsi

Zadania konkursowe:

 • konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do twórców indywidualnych w podanych przez organizatora kategoriach wiekowych;
 • uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania palmy wielkanocnej: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. Pod uwagę nie będą brane prace zawierające elementy nietradycyjne: ozdoby z tworzyw sztucznych, gotowe ozdoby nie wykonane własnoręcznie;
 • głównym kryterium oceny prac będzie nawiązanie do symboliki oraz pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne, technika wykonania i bogactwo użytych materiałów,
 • prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę;
 • PRACE POWINNY BYĆ OZNACZONE TWARDĄ METRYCZKĄ MOCNO PRZYTWIERDZONĄ DO PALMY ZAWIERAJĄCĄ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, ADRES, TEL. KONTAKTOWY, NAZWĘ PLACÓWKI, IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA;
 • każda pełnoletnia osoba biorąca udział w konkursie/ rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej jest zobowiązana do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  zgody na wykorzystanie wizerunku medialnego przez GOK w Dębnicy Kaszubskiej w związku z realizacją celów statutowych.

Termin:

Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora w terminie do 21 marca 2018 r. Komisję oceniającą powoła dyrektor GOK w Dębnicy Kaszubskiej. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 22 marca 2018 r.

Kategorie:

– dzieci do lat 6

– dzieci 7-12 lat

– młodzież 13-18 lat

– dorośli od 18 lat

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa, która przyzna nagrody;
 • jury oceniać będzie prace pod względem wierności tradycjom polskim, wartości artystycznej, jakości wykonania;
 • decyzja Jury jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji;
 • z chwilą rozstrzygnięcia konkursu prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i zostaną przekazane do kościołów na terenie gminy Dębnica Kaszubska.
 • organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych prac w celu popularyzacji konkursu.
 • zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.