Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na Maskotkę Gminną. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ w Gminie Dębnica Kaszubska

Cele konkursu: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego maskotki wraz z jej nazwą, kojarzącą się z regionem i promującą Gminę Dębnica Kaszubska, organizowanym przez Gminę Dębnica Kaszubska oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. Maskotka ma stać się wizytówką Gminy Dębnica Kaszubska, odwoływać się do kultury, tradycji i historii regionu. Będzie wykorzystywana jako maskotka promująca gminę.

§ 1

 Informacje ogólne:

 1. Organizatorem konkursu  jest Gmina Dębnica Kaszubska oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.

2. Tematem jest zaprojektowanie i nazwanie maskotki.

3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 31 maja 2020 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

§ 2

Zakres konkursu:

1. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie rysunku ręcznego lub komputerowo. Technika rysunku dowolna (akwarela, pastele, plakatówka, wycinanka, kredki, techniki mieszane); format min. A4; pełny kolor

2. Kryteria konkursu:

1) krótkie uzasadnienie przedstawionego projektu,

 2) maskotka powinna być identyfikowana z Gminą Dębnica Kaszubska, a jej format możliwy do przeniesienia na różne typy projektów reklamowych

 3) maskotka musi mieć adekwatną  nazwę własną

 § 3

Założenia konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Dębnica Kaszubska.
2. Konkurs podzielony jest na pięć kategorii wiekowych:

  • przedszkolaki
  • uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
  • uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół średnich do 18 roku życia
  • osoby dorosłe powyżej 18 roku życia

2. Autor może nadesłać maksymalnie jeden projekt graficzny.

3. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu konkursach.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej oraz ich rodziny.

§ 4

 Miejsce, termin i sposób składania projektu graficznego:

 1. Informacje dotyczące konkursu na projekt graficzny umieszczone będą na stronie Urzędu Gminy www.debnicakaszubska.eu, GOK www.gokdebnica.pl oraz na facebooku Gminy i GOK w Dębnicy Kaszubskiej.

 2. W kopercie zawierającej projekt graficzny maskotki należy umieścić kopertę zawierającą dane osobowe (imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres i numer telefonu oraz adres e-mail, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych).

3. Koperta z danymi osobowymi zostanie otwarta po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu zwycięskiego projektu graficznego maskotki w każdej kategorii wiekowej.

4. Projekty graficzne maskotki należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej  w godz. 8:00 – 16:00 lub przesyłać pocztą na adres GOK Dębnica Kaszubska ul. ks. Antoniego Kani 55, 76-248 Dębnica Kaszubska w terminie do 31 maja 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

5. Kopertę zawierającą projekt graficzny maskotki i kopertę z danymi osobowymi należy oznaczyć w następujący sposób: 1) „KONKURS NA MASKOTKĘ” 2) Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ul. ks. Antoniego Kani 55, 76-248 Dębnica Kaszubska 3) Z dopiskiem: Praca konkursowa. Kopertę może otworzyć członek komisji konkursowej.

§ 5

Zasady wyboru projektu maskotki:

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje jury: wójt Gminy Dębnica Kaszubska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, specjalista ds. promocji oraz artyści plastycy.

2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu.

4. Projekty niezgodne z regulaminem konkursu, nie będą oceniane.

5. Organizatorowi przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy w danej kategorii wiekowej.

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§ 6

Zasady przyznawania nagród:

1. Organizator w konkursie wyłoni Zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych. Dopuszczalne jest przyznanie wyróżnień.
2. Spośród zwycięskich projektów kapituła konkursowa przyzna Grand Prix Konkursu maskotce najlepiej wpisującej się w założenia i cele konkursu.

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie lub mailowo.

3. Przekazanie nagród odbędzie się 27 maja 2020 roku podczas uroczystości związanych z trzydziestą rocznicą wyborów do rad gmin.

4. Grand Prix konkursu zostanie przyznane podczas uroczystości przekazania nagród.

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu graficznego maskotki ponosi uczestnik konkursu.

5. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie podana na stronie internetowej www.debnicakaszubska.eu oraz www.gokdebnica.pl

 § 7

Postanowienia końcowe:

1. Zgłoszenie projektu maskotki do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu i jego nazwy na rzecz Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na: 1) utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami, 2) publiczne prezentowanie, 3) umieszczenie w sieci Internet, 4) wprowadzenie do komputerów zamawiającego, 5) nieodpłatne wprowadzenie do obrotu projektu graficznego, 6) druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem projektu graficznego, 7) tworzenie na jego podstawie nowych opracowań, 8) zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych.

3. Prawa nabyte na podstawie niniejszej umowy Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej może przenieść na osoby trzecie.