Statut Gminnego Ośrodka Kultury

w Dębnicy Kaszubskiej

I. Przepisy ogólne

§1

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest gminną instytucją kultury i działa na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach,

3) niniejszego statutu.

§2

Siedziba Ośrodka mieści się w miejscowości Dębnica Kaszubska, przy ul. Zjednoczenia 55.
Terenem działania Ośrodka jest gmina Dębnica Kaszubska.
§3

Ośrodek używa pieczątek:

a) podłużnej o treści: „Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej”,

b) w zakresie prowadzenia biblioteki i oznaczania zbiorów bibliotecznych okrągłej o treści:

– w otoku „Gminna Biblioteka Publiczna”

– w środku „Dębnica Kaszubska”.

II. Cele i zadania Ośrodka.

§4

Nadrzędnym celem prowadzenia Ośrodka jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb kulturalno- rozrywkowych społeczeństwa oraz przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

§5

Do zadań Ośrodka należy:
a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

b) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

c) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

d) organizowanie masowych imprez kulturalno- rozrywkowych i kół zainteresowań,

e) rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnych.

6

2. Do zadań Ośrodka należy również prowadzenie biblioteki, a w szczególności:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

b) obsługa użytkowników, udostępnienie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnych, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

c) prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

3. Ośrodek prowadzi Bibliotekę Gminną w Dębnicy Kaszubskiej oraz jej filię w Budowie.

4. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora Ośrodka.

§7

Ośrodek może realizować dodatkowe zadania z zakresu kultury, wychowania, edukacji, działalności charytatywnej, wydawniczej, szkolenia, kursy, warsztaty i inne, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§8

Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą celem pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na cele statutowe w swojej siedzibie i na podległych mu obiektach, w szczególności w zakresie:

1. realizacji imprez masowych;

2. prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, stołów i krzeseł, artykułów użytku kulturalnego;

3. sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw Ośrodka, dzieł twórców;

4. organizowania zabaw tanecznych;

5. organizowania kursów i szkoleń;

6. prowadzenia działalności wydawniczej;

7. organizowania i prowadzenia działalności wystawienniczej.

III. Organy Ośrodka i jego organizacja

§9

Ośrodek zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
Powołanie dyrektora następuje w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Gminy.
§10

Organem doradczo- inicjatywnym dyrektora Ośrodka jest Społeczna Rada Kultury, zwana dalej Radą.
W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych mających siedzibę na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz przedstawiciele innych organizacji społecznych, którzy taka chęć wyrażą. Dyrektor powołuje skład Rady spośród delegowanych przez organizacje społeczne osób na podstawie zarządzenia.
Program współpracy pomiędzy Ośrodkiem a Radą określa odrębne porozumienie.
§11

Organizację wewnętrzna Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. Gospodarka finansowa i źródła finansowania.

§12

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§13

Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji budżetu gminy, wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, funduszy celowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i innych źródeł.

Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Dębnica Kaszubska.

14

Dyrektor corocznie, w terminie do 6 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę Gminy Dębnica Kaszubska.

V. Postanowienia końcowe

§15

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Skip to content