Zapraszamy do udziału w “Loterii Dębowej” podczas tegorocznego Gminnego Święta Plonów. Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na dofinansowanie zakupu     sadzonek dębów, które będą posadzone na terenie Gminy Dębnica Kaszubska z okazji 100 lat Niepodległości Polski.

REGULAMIN  „LOTERII DĘBOWEJ”

 1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Loteria dębowa” w czasie imprezy plenerowej pt. Gminne Święto Plonów w Dębnicy Kaszubskiej.

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Pomorskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Gdyni.

 1. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 1. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie miejscowości Dębnica Kaszubska,                        ul. Skarszewska boisko sportowe.

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
  Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na dofinansowanie zakupu                sadzonek dębów, które będą posadzone na terenie Gminy Dębnica Kaszubska z okazji 100 lat Niepodległości Polski.
 1. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 08.09.2018r. o godz. 16.00 i zakończy się
z chwilą wyczerpania losów i rozlosowania nagród, nie później niż o 21.00 w dniu 08.09.2018r.

 1. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
 • Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
 • Organizator przewiduje sprzedaż 500 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu loteryjnego wynosi 10 złotych brutto. Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj; 001/GOK/2018, 002/GOK/2018, 003/GOK/2018 … 500/GOK/2018 oraz pieczątką Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej i pieczątką imienną Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej opatrzoną odręcznym podpisem.
 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych

Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniu imprezy, tj. 08.09.2018r             w godzinach od 16.00 do 20.00. na boisku sportowym przy ul. Skarszewskiej.

 1. Uczestnicy loterii fantowej
 • Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia, która po odbiór nagrody zgłosi się z pełnoletnim opiekunem.
 • W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.
 • Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 1. Zasady organizacji loterii fantowej

Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup od Organizatora co najmniej jednego losu. Do sprzedaży jest przeznaczone 500 szt. losów loteryjnych.

W loterii wezmą udział osoby, które zakupią los loteryjny i będą obecne podczas losowania w trakcie imprezy Gminne Święto Plonów dnia 08.09.2018r.

Wszystkie losy biorą udział w losowaniu: nagrody głównej i nagród dodatkowych do momentu ich wyczerpania.

 Nagrody loterii fantowej

 • Nagrodą główną jest rower.
 • Nagrodami dodatkowymi jest sprzęt AGD oraz RTV w liczbie i wartości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Łączna wartość puli nie przekroczy kwoty 4.000,00 złotych brutto.
 • Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody z własnych środków bądź też od sponsorów.
 • Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.
 • Zwycięzcom w „Loterii Dębowej” nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
 1. Miejsce, termin i sposób losowania nagród
 • Losowanie nagród odbędzie się w dniu 08.09.2018r. w miejscu odbywania się imprezy Gminne Święto Plonów. Odpowiedniki numeryczne wszystkich losów loteryjnych zostaną przed losowaniem umieszczone w urnie i wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.
 • Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora. Losowania kuponów z urny będą dokonywać chętni z widowni wybrani przez niezależną Komisję Loterii.
 • W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych tj. sprzętu AGD i RTV a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. roweru.
 • W przypadku wylosowania losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.
 • Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem
  o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.
 • W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.
 • Laureaci otrzymają nagrody od razu po losowaniu, po podpisaniu protokołu przekazania.
 1. Postanowienia końcowe
 • Wzięcie udziału w loterii „Loteria Dębowa” jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.
 • Regulamin loterii będzie dostępny stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej: gok.debnica.pl
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.
 • Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni Delegatura w Słupsku o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
 • W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z późn. zm)
 • Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Udział w loterii jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku zgodnie                       z zapisami ustawy  z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm). Więcej informacji na stronie gok.debnica.pl. Udział w loterii jest równoznaczny z udzieleniem zgody Organizatorowi na upublicznienie danych osobowych, rodzaju wylosowanej nagrody i jej wartości.