Treść Regulaminu “Dożynkowej Loterii Fantowej”

REGULAMIN
„DOŻYNKOWEJ LOTERII FANTOWEJ ”
1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Dożynkowa loteria fantowa” w czasie imprezy plenerowej pt. Gminne Święto Plonów w Dębnicy Kaszubskiej.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Pomorskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Gdyni.
4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest na terenie miejscowości Dębnica Kaszubska, ul. Skarszewska boisko sportowe.
6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Loteria nie jest nastawiona na osiągnięcie dochodu, losy rozdawane będą bezpłatnie.
7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 07.09.2017r. o godz. 13.00 i zakończy się z chwilą wyczerpania losów i rozlosowania nagród, nie później niż o 19.00 w dniu 09.09.2017r.
8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
 Loteria obejmuje bezpłatne rozdanie losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
 Organizator przewiduje rozdanie 500 sztuk losów loteryjnych. Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj; 1/GOK,2/GOK,3/GOK….500/GOK oraz pieczątką Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej i pieczątką imienną Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej opatrzoną
odręcznym podpisem. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie naklejone logo Gminnego Ośrodka Kultury w prawym górnym rogu.
9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych
Dystrybucja losów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 07.09.2017r do 08.09.2017r. w godzinach od 13.00 do 16.00. przed Urzędem Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a. w specjalnie wyznaczonym punkcie. Pozostałe losy loteryjne rozdane zostaną podczas imprezy Gminne Święto Plonów do godz. 17.00.
10. Uczestnicy loterii fantowej
 Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia, która po odbiór nagrody zgłosi się z pełnoletnim opiekunem.
 W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.
 Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
11. Zasady organizacji loterii fantowej
Warunkiem uczestnictwa w loterii jest otrzymanie od Organizatora co najmniej jednego losu. Do rozdania jest przeznaczone 500 szt. losów loteryjnych.
W loterii wezmą udział osoby, które otrzymają los loteryjny i będą obecne podczas losowania w trakcie imprezy Gminne Święto Plonów dnia 09.09.2017r.
Wszystkie losy biorą udział w losowaniu: nagrody głównej i nagród dodatkowych do momentu ich wyczerpania.
12. Nagrody loterii fantowej
 Nagrodą główną jest rower.
 Nagrodami dodatkowymi jest sprzęt AGD oraz RTV w liczbie i wartości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 Łączna wartość puli nie przekroczy kwoty 3.000,00 złotych brutto.
 Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody z własnych środków bądź też od sponsorów.
 Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.
 Zwycięzcom w „Dożynkowej Loterii Fantowej” nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
13. Miejsce, termin i sposób losowania nagród
 Losowanie nagród odbędzie się w dniu 09.09.2017r. w miejscu odbywania się imprezy Gminne Święto Plonów. Odpowiedniki numeryczne wszystkich losów
loteryjnych zostaną przed losowaniem umieszczone w urnie i wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.
 Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora. Losowania kuponów z urny będą dokonywać chętni z widowni wybrani przez niezależną Komisję Loterii.
 W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych tj. sprzętu AGD i RTV a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. roweru.
 W przypadku wylosowania losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.
 Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.
 W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.
 Laureaci otrzymają nagrody od razu po losowaniu, po podpisaniu protokołu przekazania.
14. Postanowienia końcowe
 Wzięcie udziału w loterii „Dożynkowa Loteria Fantowa” równoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.
 Regulamin loterii będzie dostępny stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej: www.gok.debnica.pl
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.
 Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni Delegatura w Słupsku o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
 W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z późn. zm)
 Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

0001

0002

0003