UWAGA ZESPOŁY i SOLIŚCI. Chcielibyście wystąpić jako SUPPORT CLEO i pokazać się szerszej publiczności podczas jej majowego koncertu w Dębnicy Kaszubskiej? Nic prostszego – zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU „ZAGRAJ SUPPORT PRZED CLEO”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zagraj support przed CLEO” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.)
 3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 55, 76-248 Dębnica Kaszubska („Organizator”)
 5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. Konkurs trwa od 15 marca 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00.
 7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gok.debnicakaszubska.eu

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział solista (osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 16 rok życia posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz inne zgody wymagane przez niniejszy regulamin) lub zespół (wymagania wiekowe j. w.) z terenu powiatu słupskiego, bytowskiego lub sławieńskiego (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
  1. podanie danych:

-Imię i nazwisko wykonawcy, pseudonim sceniczny bądź nazwa zespołu,
-Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby kontaktowej,
-Krótki opis – historii zespołu, ewentualnie nagrody i osiągnięcia

 1. zgłoszenie – 2 utworów własnych – jako załączniki bądź linki,
  -wymagań technicznych
 2. posiadanie w swoim repertuarze programu scenicznego na około 30 min. występu na scenie.
 1. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym podawanie do wiadomości publicznej treści przesłanej Pracy.
 2. Powyższe informacje należy przesłać drogą mailową na adres: gok@debnicakaszubska.eu w tytule wpisać KONKURS SUPORT lub pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej

Zjednoczenia 55, 76-248 Dębnica Kaszubska

z dopiskiem KONKURS SUPPORT

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Organizator przewidział w ramach Konkursu nagrodę w postaci możliwości występu przed CLEO podczas koncertu organizowanego 1 maja 2017 roku w Amfiteatrze GOK w Dębnicy Kaszubskiej.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 20 kwietnia 2017.
 3. Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu telefonicznie najpóźniej do dn. 24.04.2017.
 4. W przypadku braku kontaktu z którymś ze zwycięzców lub niedopełnienia obowiązków wynikających z tego regulaminu, Organizator ma prawo do wytypowania innego zwycięzcy konkursu.
 5. Organizator zapewnia Laureatom Konkursu zwrot kosztów dojazdu na występ oraz ciepły posiłek.
 6. Zwycięzca Konkursu ani jakikolwiek inny Uczestnik Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej ekwiwalentu pieniężnego.
 7. Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny kultury, nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 3. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu.