DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.debnica.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ( w skrócie GOK)

telefon: 598131270

e-mail: gokdebnica@vp.pl

adres korespondencyjny : ul. ks. Antoniego Kani 55, 76-248 Dębnica Kaszubska
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.gok.debnica.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 16.10.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.06.2019 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa www.gok.debnica.pl jest dostępny w 99.08%

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

– większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana,
– serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących,

– brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji,

– niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej


– nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich,

– przeprowadzono testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA

Powody wyłączenia:

Serwis gok.debnica.pl w obecnej formie prowadzony jest od 2016 roku, czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności. Jest bogaty w treści i często aktualizowany. Ze względu na dużą ilość umieszczonych w serwisie treści, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis.

Oświadczenie sporządzono dn. 30.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powiadomienia o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej należy kierować pod nr tel. 598131270 lub e-mail. gokdebnica@vp.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba GOK Dębnica Kaszubska ul. ks. Antoniego Kani 55.

Część pomieszczeń na parterze budynku spełnia minimalne wymagania o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content